Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Om de bestuurlijke fusie af te ronden, zijn per 1 januari 2014 de leden van de Raad van Toezicht van het Franciscus Ziekenhuis en van het Lievensberg ziekenhuis benoemd in beide ziekenhuis. De Raden van Toezicht vergaderen voortaan samen. Mevrouw Schutjens, voorheen voorzitter Raad van Toezicht Franciscus Ziekenhuis, is sinds 1 januari 2014 voorzitter in de beide Raden van Toezicht. De heer Van den Nieuwenhuijzen, voorheen voorzitter Raad van Toezicht Lievensberg ziekenhuis, is de vice-voorzitter.

De Raad van Toezicht van beide ziekenhuizen bestaat per 1 januari 2014 uit de volgende personen:
de heer prof. dr. mr. M.A.J.M. Buijsen 
mevrouw prof. dr. M.C.E. van Dam-Mieras 
de heer mr. drs. J.A.M. Dingelstad 
de heer drs. C.J.S.E. Hermus
de heer ir. G.P. Jacobs
de heer ing. M.J.J. Mol MBA
de heer L.A.M. van den Nieuwenhuijzen RA  (vice-voorzitter)
de heer W. de Ruiter RA
mevrouw prof. mr. M.D.B. Schutjens (voorzitter) 

Overlegstructuur Raad van Toezicht
Binnen de Raad zijn de volgende commissies actief:

 •  Commissie Kwaliteit en veiligheid. Vertegenwoordigd door: dhr. G. Jacobs (voorzitter/eerste aanspreekpunt), mw. R. van Dam-Mieras, dhr. J. Dingelstad, dhr. C. Hermus.
 • Commissie Bedrijfsvoering en Financiën. Vertegenwoordigd door: dhr. R. Mol (voorzitter/eerste aanspreekpunt), dhr. G. Jacobs, dhr. W. de Ruiter, dhr. L. van den Nieuwenhuijzen.
 • Commissie Governance en Renumeratie. Vertegenwoordigd door: dhr. M. Buijsen (voorzitter/eerste aanspreekpunt), dhr. L. van den Nieuwenhuijzen, mw. M.H. Schutjens.
 • Commissie Fusie & integratie. Vertegenwoordigd door: dhr. L. van den Nieuwenhuijzen (voorzitter/eerste aanspreekpunt), dhr. M. Buijsen, dhr. W. de Ruiter, mw. M.H. Schutjens

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het secretariaat Raad van Bestuur.


Waarom Toezicht?
Wie is wat een zorg? Verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar is wel het meest kenmerkende van de zorg. Dat geldt ook voor bestuur en toezicht. Weliswaar twee verschillende rollen, maar wel met dezelfde maatschappelijke functie en doelstelling van een ziekenhuis als uitgangspunt. Het bestuur is daarbij verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg en is zich bewust dat het ziekenhuis die maatschappelijke functie vervult. De toezichthouder heeft vervolgens een maatschappelijk mandaat om te beoordelen of de bestuurders daarbij de goede dingen doen en de juiste afwegingen maken tussen al die belangen. De Raad van Toezicht van het Lievensberg ziekenhuis onderschrijft en past daarbij toe de uitgangspunten van de zorgbrede governancecode zoals deze door de Brancheorganisatie Zorg is uitgegeven. 


Zes dimensies van toezicht 
In lijn met het door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) voorgeschreven profiel neemt de Raad van Toezicht de volgende zes dimensies van toezicht houden als uitgangspunt:

 • Toezicht houden vereist enerzijds gepaste afstand maar anderzijds ook betrokkenheid en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de patiënt;
 • De toezichthouder ziet toe op de resultaten en onderliggende processen van het ziekenhuis en op het bewaken van de maatschappelijke missie van het ziekenhuis;
 • Een goede toezichthouder heeft een warm hart voor de zorg en een ontvankelijke,  onafhankelijke en moedige houding;
 • Naast de wettelijke rollen die een toezichthouder vervult (werkgever, adviseur, controleur, goedkeurder) heeft hij ook rollen te vervullen als de verbinder, de inspirator en het geweten van de organisatie;
 • Een rijk en krachtig collectief optreden van een Raad van Toezicht wordt mogelijk door de verscheidenheid van de individuele raadsleden in termen van hun achtergronden, ervaringen, expertisegebieden en perspectieven;
 • De kwetsbaarheden van de zorgvrager en zorgverlener, het belang van een goede relatie en communicatie tussen specialist en patiënt en de complexiteit van de zorg, maken de zorg tot een specifieke sector en daarmee het toezicht houden in de zorg tot een bijzondere opdracht.


  laatst gewijzigd: 4 februari 2014